Statutul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean (LACT) / УСТАВ Лаборатории поАнализу Приднестровского Конфликта

 

Laboratorul pentru Analiza Conflictului  Transnistrean (LACT) se constituie ca program de cercetare al Centrului de Cercetări în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (instituția de cercetare a Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate – Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu).

Scopul organizării și activității LACT este de inițiere, coordonare și valorificare a unor proiecte de cercetare științifică referitoare la cauzele, formele de exprimare, stadiul și perspectivele conflictului  transnistrean.

În vederea realizării acestui scop, LACT va utiliza următoarele metode și mijloace:

 • organizarea de conferințe, workshopuri, mese rotunde și seminarii, la care vor fi invitați experți în problema transnistreană;
 • publicarea cercetării științifice în volume, în publicațiile științifice proprii (revista „Studia Securitatis” și volumul conferinței internaționale anuale „Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate”), în publicațiile științifice ale partenerilor Centrului de Cercetări în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, în alte publicații de profil;
 • organizarea de stagii de cercetare în Transnistria și zonele vecine, pentru cercetători individuali sau pentru echipe de cercetare care vor prezenta conducerii executive LACT un proiect viabil, aprobat ca atare;
 • depunerea de proiecte în competițiile organizate de către instituții guvernamentale și neguvernamentale, române și străine, în calitate de unic titular sau în parteneriat, în vederea obținerii finanțărilor necesare proiectelor proprii de cercetare;
 • diseminarea informațiilor publice referitoare la evenimentele curente din Transnistria și activitățile LACT printr-un site propriu, precum și prin comunicate de presă transmise către mass-media.

LACT va lucra cu resurse umane proprii și asociate, care întrunesc calități de cercetare sau pot contribui la îndeplinirea obiectivelor sale în calitate de experți guvernamentali, activiști neguvernamentali, jurnaliști și creatori de opinie publică. În acest sens, se constituie două categorii de membri:

 1. Membri titulari. Se selectează dintre membrii titulari ai Centrului de Cercetări în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, dintre ceilalți membri ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, precum și dintre membrii proiectelor Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, având atribuții de organizare, cercetare și coordonare a cercetării pe proiecte.

Echipa inițiatoare a programului se constituie în grupul de membri titulari, astfel: dr. Eugen Străuțiu – directorul LACT, dr. Corvin Lupu, dr. Vasile Tabără, dr. Stelian Scăunaș, drd. Vlad Vasiu – membri.

Membrii titulari al LACT au drept de inițiativă pentru orice problemă punctuală de competența Laboratorului, conform prezentului Statut. Drepturile de decizie și obligațiile de implementare aparțin Directorului, care se consultă în acest sens cu echipa de membri titulari, în formule adaptate după caz nevoilor de operativitate și calitate.

 1. Experți. Se selectează dintre membrii titulari ai Centrului de Cercetări în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, precum și dintre experți guvernamentali, activiști neguvernamentali, jurnaliști și creatori de opinie publică cu expertiză demonstrată în problema conflictului transistrean, români sau străini. Calitatea de expert LACT se obține formal prin acordul comun al membrilor titulari. Directorul programului are drept de veto.

Resursele materiale necesare derulării proiectelor se vor obține prin aplicații în cadrul programelor de cercetare ale Universității „Lucian Blaga”, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului de Politici pentru Românii de Pretutindeni, Uniunii Europene, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliului Europei, fundațiilor și corporațiilor private care au interes în domeniul țintit prin obiectivele LACT.

Prezentul Statut poate fi modificat prin votul unanim al membrilor titulari, la inițiativa oricăruia dintre aceștia. Modificarea echipei de membri titulari se consideră modificare la Statut.

УСТАВ Лаборатории поАнализу Приднестровского Конфликта (ЛАПК)

ЛабораторияпоАнализу Приднестровского Конфликта (ЛАПК) выступает в качестве исследовательской программы Центра Исследований в области Политологии, Международных Отношений и Европейских Исследований (научно-исследовательский институт Кафедры Международных Отношений, Политологии и Исследований в Области Безопасности – Факультет Социальных Наук, университет “Лучиан Блага”, Сибиу.)
Целью деятельности ЛАПК является инициация, координация и продвижение научно-исследовательских проектов о причинах, формах выражения, этапах и перспективах приднестровского конфликта.   

Для достижения этой цели, ЛАПК намерена использовать следующие методы и средства:

 • организация конференций, семинаров и круглых столов, на которые будут приглашены эксперты по приднестровскому конфликту;
 • публикация научных исследований, в своих научных публикациях (журнал «Studia securitatis» и журнал ежегодной международной конференции “Политология, Международные Отношения и Исследования в Области Безопасности”), в научных публикациях партнеров Центра Исследований в области Политологии, Международных Отношений и Европейских Исследований, а также в других публикациях по этой специальности;
 • организация научно-исследовательских стажировок в Приднестровье и соседних областях для отдельных исследователей или исследовательских групп, которые должны будут представить руководству ЛАПК утвержденный и жизнеспособный проект;
 • участие собственных научно-исследовательских проектов (а также проектов разработанных в партнерстве) в конкурсах, организованных государственными учреждениями, румынскими и иностранными, для получения необходимого финансирование своих научно-исследовательских работ;
 • распространение общественной информации о текущих событиях в Приднестровье и деятельность ЛАПК через собственный веб-сайт и через пресс-релизы, отправленные в СМИ;

ЛАПК будет работать с собственным персоналом а также с другими высококвалифицированными сотрудниками, которые, в качестве правительственных экспертов, активистов неправительственных организаций, журналистов и лиц, формирующих общественное мнение, будут отвечать всем исследовательским требованиям и добиваться поставленных целей. В этом отношении, выделяются две категории участников:

 1. Постоянные члены.Выбранные из членов Центра Исследований в области Политологии, Международных Отношений и Европейских Исследований, между другими членами Университета “Лучиан Блага” Сибиу, а также участниками проектов Университета “Лучиан Блага” Сибиу,они отвечают за организацию, исследования и координацию научно-исследовательских проектов.

Члены команды создателей ЛАПК являются постоянными членами: доктор Еуджен Стрэуциу – директор ЛАПК; доктор Корвин Лупу, доктор Василе Табэрэ, доктор Стелиан Скэунаш, асистент Влад Васиу – члены.

Постоянные члены ЛАПК имеют право на инициативу в связи с любой проблемой лаборатории, в соответствии с нынешним Уставом. Право принятие решений и обязательство их имплементации принадлежит Директору, который обязан, в соответствующим виде, консультироватся с постоянными членами ЛАПК.

 1. Эксперты выбираются из членов Центра Исследований в области Политологии, Международных Отношений и Европейских Исследований, правительственных экспертов, активистов неправительственных организаций, журналистов и лиц, формирующих общественное мнение, румынских или иностранных, продемонстрировавших глубокие знания приднестровского конфликта. Эксперты становятся частью команды по взаимному согласию постоянных членов.

Директор имеет право вето.

Материальные ресурсы, необходимые для реализации проектов, будут достигнуты за счет научно-исследовательских программ университета “Лучиан Блага”, сотрудничество с Министерством Образования, Министерством Иностранных Дел, Департаментом Румын за рубежом, Европейским союзом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Советом Европы, частными фондами и корпорациями, которые имеют заинтересованность в реализации целей намеченных в программе ЛАПК.

Внос изменений в данный Устав производится единогласием постоянных членов, по инициативе любово из них. Внос изменений в команду постоянных членов следует считать измененнием Устава.

доктор Еуджен Стрэуциу,

директор ЛАПК.