Recenzare / Peer-Review

Algoritmul recenzării:

 1. Se analizează modul de respectare a recomandărilor de tehnoredactare pentru autori. În cazul nerespectării acestora, articolul se returnează autorilor pentru remedierea neregulilor constatate.
 2. Articolele care au primit confirmarea de acceptare din partea Comitetului de redacţie sunt repartizate de redactorul-şef spre evaluare, la doi referenţi ştiinţifici, în funcţie de problematica şi spaţiul geopolitic pentru care referenţii deţin expertiză. Identitatea autorilor nu se face cunoscuta evaluatorilor.
 3. Referenţii ştiinţifici analizează articolele primite, pe baza grilei de evaluare elaborată de Comitetul ştiinţific al revistei, conform modelului următor:

 

Criterii de evaluare

Punctaj

5 4 3 2 1
Noutatea temei propuse          
Corectitudinea utilizării aparatului critic          
Originalitatea rezolvării problemelor abordate          
Actualitatea şi utilitatea soluţiilor prezentate          
Claritatea, concizia şi acurateţea exprimărilor          
Utilizarea corectă a limbajului de specialitate          
Relevanţa surselor bibliografice

 

 

 1. Rezultatele evaluărilor sunt transmise responsabilului pentru fiecare număr, stabilit de către redactorul-şef.
 2. Articolele care au primit aviz favorabil din partea referenţilor stiinţifici, prin grija responsabilului de număr, devin propuneri pentru cuprinsul orientativ al numărului respectiv. Sugestiile referenţilor ştiintifici pentru articolele care nu răspund exigenţelor ştiinţifice sunt transmise autorilor, prin grija responsabilului de număr, în vederea remedierii aspectelor constatate. Dacă aceşti autori refac articolele, acestea sunt reintroduse în procesul de evaluare, începând cu punctul 1.
 3. Comitetul de redacţie analizează şi stabileşte articolele care fac obiectul apariţiei în viitorul număr al revistei, pe baza propunerilor responsabilului de număr.
 4. Redactorul-şef prezintă Comitetului ştiinţific propunerile pentru viitorul număr, iar acesta hotărăşte forma şi conţinutul final, în funcţie de punctajele stabilite de către evaluatori, în ordine descrescătoare.
 5. În baza acestei hotărâri, responsabilul de număr împreună cu redactorul-şef coordonează apariţia şi difuzarea revistei.

În mod obligatoriu, autorii care au transmis articole vor primi răspuns pe una dintre următoarele variante:

 1. acceptarea lucrării în forma trimisă;
 2. acceptarea lucrării cu minime corecturi;
 3. acceptarea lucrării în condiţiile îndeplinirii revizuirilor propuse de către evaluatori;
 4. respingerea lucrării.

 

The Algorithm of Evaluation:

 1. It examines the compliance with the recommendations for authors. In case of non-compliance of their article, the authors will receive article in order to remedy the deficiencies.
 2. Articles that have received confirmation of acceptance from the editorial board are distributed for evaluation, by chief editor, to two scientific reviewers, depending on security issues and geopolitical space for which reviewers have expertise. Author’s identity is not known by reviewers; reviewer’s identity is not known by authors (”double-blind procedure”).
 3. Scientific reviewers analyze received papers, based on the evaluation grid developed by the Scientific Committee, as follows:

 

Evaluation Criteria

Scores

5 4 3 2 1
The novelty of the proposed theme
Correct use bibliographic notes and bibliography
Originality solving addressed problems
Actuality and utility of presented solutions
Clarity, brevity and accuracy of the expressions
Proper use of specialized language
Relevant bibliographic sources

 

 1. The results of evaluations are transmitted to responsible for each number, established by the chief editor.
 2. Articles that have received positive resolution from the scientific referees becomes proposals for the content of the current issue. Scientific referee’s suggestions for articles that do not respond scientific requirements are sent to authors by the current issue responsible care, to correct identified problems. If these authors recover the items, they are returned in the evaluation process, starting with point 1.
 3. Editorial Board consider and determine articles accepted in the next issue of magazine, based on proposals of the current issue responsible.
 4. The chief editor presents the Scientific Committee proposals for the current issue, and Scientific Committee finally decides the form and content, according to the scores established by the evaluators, in descending order.
 5. Based on this decision, the current issue responsible together with the chief editor coordinates magazine publication and distribution.

Mandatory, the authors who submitted articles will receive answer on one of the following:

 1. Acceptance of the paper in the sent version;
 2. Acceptance of the paper with minimal corrections;
 3. Acceptance of the paper under the conditions proposed by the evaluators;
 4. Rejection of the paper.