LACT INAUGUREAZĂ UN SERVICIU DE INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ / LACT OPENS A BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION SERVICE / LACT ОТКРЫВАЕТ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

Începând cu data de 30 martie 2020, LACT pune la dispoziția cercetătorilor, profesorilor și studenților interesați de cercetarea fenomenului transnistrean, un Serviciu de informare bibliografică.

Serviciul oferă două categorii de produse:

  1. Listă de titluri bibliografice. La solicitare, pe o anumită temă care urmează a fi cercetată, solicitantul va primi o listă de titluri de volume, capitole în volume, studii, articole și rapoarte științifice care vizează, în totalitate sau parțial, tema de interes.
  2. Cercetări full-text, în formatul original în care a fost publicat. Pentru această categorie, la solicitare, vom oferi (în măsura în care există în bazele noastre de date) volume, reviste științifice, capitole în volume, studii, articole și rapoarte științifice care vizează, în totalitate sau parțial, tema de interes.

Solicitările se pot transmite pe adresa de e-mail: office@lact.ro, indicând numele autorului, calitatea (cercetător, profesor, student, masterand, doctorand), tema propusă și scopul cercetării (redactarea de articol, studiu, volum sau raport științific).

Acestea vor fi rezolvate în decurs de o săptămână de la confirmarea acceptării solicitării. Lista de titluri bibliografice va fi întocmită conform cu regulile de redactare recomandate de către Academia Română.

Accesarea acestui serviciu nu presupune prețuri și tarife.

Bazele noastre de date cuprind, în acest moment, 130 titluri de volume analitice, 77 titluri de capitole în volume, 248 titluri de articole în reviste științifice, 178 titluri de studii și rapoarte, 32 titluri de teze de master și dizertații doctorale, 22 denumiri de reviste științifice specializate, 23 titluri de volume memorialistice.

Biblioteca noastră electronică cuprinde, full-text, în format original, 42 volume științifice, 52 studii și rapoarte, 118 articole științifice, 22 reviste științifice specializate, 7 volume de memorii, 28 teze de master și doctorat. Se adaugă 21 filme documentare, care pot fi consultate pentru context.

Membrii-cercetători și experții LACT lucrează în mod continuu pentru creșterea numărului de itemi bibliografici care pot fi puși la dispoziția cercetării, atât în proiectele proprii, cât și în sprijinul altor cercetări.

Echipa de proiect: Eugen Străuțiu (coordonator), Nicoleta Munteanu, Marius Șpechea, Tatiana Toma, Mihai Melintei (membri).

 

 

Starting with March 30, 2020, LACT offers a bibliographic information service to researchers, teachers and students interested in researching the Transnistrian phenomenon.

The service offers two categories of products:

  1. List of bibliographic titles. Upon request, on a particular topic to be investigated, the applicant will receive a list of titles of volumes, chapters in volumes, studies, articles and scientific reports that cover, in whole or in part, the topic of interest.
  2. Full-text research, in the original format in which it was published. For this category, upon request, we will offer (as far as we have in our databases) volumes, scientific journals, chapters in volumes, studies, articles and scientific reports that cover, in whole or in part, the topic of interest.

Requests can be sent to the e-mail address: office@lact.ro, mentioning the name of the author, the position (researcher, professor, student, masterand, doctoral student), the proposed topic and the purpose of the research (writing an article, study, volume or scientific report).

These will be resolved within one week since confirming the acceptance of the request. The list of bibliographic titles will be drawn up according to the drafting rules recommended by the Romanian Academy.

Accessing this service does not involve prices.

Our databases currently contain 130 titles of analytical volumes, 77 titles of chapters in volumes, 248 titles of articles in scientific journals, 178 titles of studies and reports, 32 titles of master’s theses and doctoral dissertations, 22 titles of specialized scientific journals, 23 titles of memorialistic volumes.

Our electronic library contains, in full-text, in original format, 42 scientific volumes, 52 studies and reports, 118 scientific articles, 22 specialized scientific journals, 7 volumes of memoirs, 28 master’s theses and doctoral dissertations. Added 21 documentary films, which can be viewed for context.

The LACT researcher members and experts are continuously working to increase the number of bibliographic items that can be made available for research, both in their own projects and in support of other research.

Project team: Eugen Străuțiu (coodinator), Nicoleta Munteanu, Marius Șpechea, Tatiana Toma, Mihai Melintei (members).

 

 

Начиная с 30 марта 2020 года, Лаборатория по анализу приднестровского конфликта (LACT) предлагает справочно-библиографические службу для исследователей, преподавателей и студентов, заинтересованных в изучении приднестровского феномена.

Служба предлагает две категории услуг:

  1. Список библиографических названий. По запросу на конкретную тему, подлежащей исследованию, заявитель получит список названий книг, глав из книг, исследований, статей и научных докладов, которые полностью или частично охватывают тему, представляющую интерес.
  2. Полнотекстовые исследования в оригинальном формате, в котором были опубликованы. Для этой категории по запросу мы предложим (в зависимости от наличия в нашей базе данных) книги, научные журналы, главы из книг, исследования, статьи и научные доклады, которые полностью или частично охватывают тему, представляющую интерес.

Запросы можно отправить на электронный адрес: office@lact.ro с указанием имени автора, должности (исследователь, профессор, студент, магистр, докторант), предлагаемой темы и цели исследования (написание статьи, исследования, книги или научного доклада).

Запросы будут решены в течение одной недели после подтверждения получения. Список библиографических названий будет составлен в соответствии с правилами оформления, рекомендованными Румынской Академией.

Услуга является бесплатной.

В настоящее время наши базы данных содержат 130 названий аналитических книг, 77 названий частей книг, 248 названий статей в научных журналах, 178 названий исследований и докладов, 32 названий магисерских диссертаций и докторских работ, 22 названий специализированных научных журналов, 23 названий книг мемуаров.

Наша электронная библиотека содержит полнотекстовые, в оригинальном формате, 42 научных книг, 52 исследований и докладов, 118 научных статей, 22 специализированных научных журналов, 7 книг мемуаров, 28 магисерских диссертаций и докторских работ. К этому добавляем 21 документальных фильмов, которые можно посмотреть для изучения контекста.

Исследователи и эксперты LACT постоянно работают над увеличением количества библиографических элементов, которые можно сделать доступными для исследований, как в своих собственных проектах, так и в поддержку других исследований.

Команда проекта: Еужен Стрэуциу (координатор), Николета Мунтяну, Мариус Шпекя, Татьяна Тома, Михай Мелинтей (участники).