Etică / Ethics

Reguli de publicare și autor:

 1. Articolele trebuie să conțină note bibliografice la subsol (cel puțin 15) și o bibliografie finală (cel puțin 10 trimiteri la cărți, studii, articole și alte surse relevate)
 2. Fiecare articol propus pentru publicare va fi verificat sub aspectul plagiatului şi datelor frauduloase
 3. Autorul își asumă să nu propună spre publicare același articol în altă publicație, până la răspunsul definitiv al redacției

Formularul Declarației de onestitate poate fi descărcat AICI

Responsabilitățile autorilor:

 1. Autorii sunt obligați să participe la procesul de  perr-review, conform cu algoritmul prezentat separat. Aceștia se angajează să efectueze corecturile și aprofundările solicitate
 2. Toți autorii trebuie să contribuie în mod semnificativ la cercetare (cel puțin 20% din economia cercetării)

Peer review / responsabilitățile referenților:

 1. Comitetul editorial se va asigura că referenții nu se află în conflict de interese cu subiectul expertizat, cu autorii cercetării sau cu finanțatorii cercetării
 2. În procesul de peer-review, referenții nu vor cunoaște identitatea autorilor – iar autorii nu vor cunoaște identitatea experților

Responsabilități editoriale:

 1. Editorii au responsabilitate și autoritate pentru a respinge / accepta un articol. Editorii nu vor avea nici un conflict de interese cu privire la articolul respins / acceptat
 2. Pentru erorile identificate în procesul de peer-review, se vor solicita în mod obligatoriu corectarea sau retractarea
 3. Editorii răspund pentru păstrarea anonimă a identității experților și autorilor pe timpul procesului de peer-review

Principii de etica publicării:

 1. Redactorul-șef răspunde de monitorizarea și menținerea integrității etice în compunerea și activitatea Board-ului editorial și a Board-ului științific
 2. Acesta va urmări ca implementarea nevoilor financiare ale publicației să nu afecteze standardele intelectuale și etice
 3. Redacția își asumă să publice corecturi, clarificări, retractări și scuze atunci când este necesar

 


 

Publication and authorship:

 1. Articles must contain bibliographical notes basement (at least 15) and a final bibliography (at least 10 references to books, studies, articles and other relevant sources)
 2. Each paper submitted for publication will be verified in terms of plagiarism and fraudulent data
 3. The author assumes not propose to publish the same article in another publication, the definitive answer to the Editor

Honesty Declaration form can be downloaded HERE

 

Author’s responsibilities:

 1. Authors are required to participate in Perros-review process, according to the algorithm presented separately. They shall undertake to carry out the required corrections and deepening research as reviewers concludes
 2. All authors have significantly contributed to the research (at least 20% of research economy)

 

Peer review / responsibility for the reviewers: 

 1. The Editorial committee will ensure that reviewers are not in conflict of interest with the subject expertise, the authors of the research or research funders
 2. During the peer-review process, reviewers will not know the identity of the authors – and the authors will not know the identity of the experts

 

Editorial responsibilities:

 1. Editors have complete responsibility and authority to reject/accept an article. Editors should have no conflict of interest with respect to articles they reject/accept
 2. For errors identified in the peer-review, it will require correction or retraction
 3. Editors are responsible for keeping identity anonymous experts and authors on peer-review process

 

Publishing ethics principles:

 1. The Chief-editor is responsible for monitoring and maintaining the ethical integrity Editorial Board’s composition and work; same regarding the Scientific Board
 2. It will follow the implementation of the financial needs of the publication does not affect intellectual and ethical standards
 3. Editor assumes publish corrections, clarifications, retractions and apologies when necessary