Editare / Style

„Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean” utilizează caractere Times New Roman, cu spațiere la un rând.

Setare pagină

 

Format: 9.25”/6.5”; Margini: top, bottom, right: 0,6”; Left: 08”
Titlul lucrării

 

Litere majuscule; size 12; bold; la centru
Numele autorului  Size 12 aliniat la dreapta; inițiala prenumelui cu majusculă, italic şi bold; numele cu majuscule, italic şi bold
Afilierea Size 11; aliniat la dreapta; italic şi bold
Abstract Size 11; italic; justify; spaţiere la un rând
Keywords Size 11; justify; bold
Textul Size 11; justify; spaţiere la un rând
Tabele: Trebuie precedate de un titlu; referirea la tabel trebuie făcută în parateze rotunde (Tabel 1);
Grafice şi figuri: Trebuie să fie clar executate, astfel încât să fie lizibile la printarea alb-negru; trebuie însoțite de un titlu (size 10); referirea la grafice si figuri trebuie făcută în parateze rotunde (Figura 1);
Formule şi ecuaţii: Se numerotează consecutiv în paranteze rotunde: (1), (2) etc.;
Note bibliografice: Se aranjează în subsolul paginii (footnotes) numerotate în ordine crescătoare, size 10, justify, ca de exemplu:

1. Ioan Ştefănescu, Mihai Popa, Instituţii europene, Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 13

Bibliografie: Se aranjează în ordine alfabetică, la sfârşitul documentului, de exemplu:

Ştefănescu, Ioan; Popa, Mihai, Instituţii europene, Humanitas, București, 2009

 Style Guidelines

„Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean” uses Times New Roman fonts with one line spacing

Page Settings Format: 9.25”/6.5”; Margins: top, bottom, right – 0,6”; left – 08”
Article Title Caps; size 12; bold; centered
Author name Size 12, right alignment; first letter of Forename – caps, italic and bold; Name – caps, italic and bold
Affiliation Size 11; right alignment, italic and bold
Abstract Size 11; italic; justify; one row identation
Keywords Size 11; justify; bold
Text Size 11; justify; one row identation
Tables Must be preceded by a title, reference to the table must be made in round brackets (Table 1);
Charts and figures Must be clearly so as to be legible in black and white printing, must be accompanied by a title (size 10), referring to graphs and figures must be done in round brackets (Figure 1);
Formulas and equations Must be numbered consecutively in parentheses: (1), (2) etc.
Bibliographical notes Must be arranged in the bottom of the page (footnotes) numbered in ascending order, size 10, justify, for example:

Ioan Ștefănescu, Mihai Popa, Instituții europene, Humanitas, București, 2009, p. 13

Bibliography Must be arranged in alphabetical order at the end of the document, for example:

Ștefănescu, Ioan; Popa, Mihai, Instituții europene, Humanitas, București, 2009

TEMPLATE:

Descarcă (DOC, 40KB)