Despre proiectele de asistență externă în contextul reglementării transnistrene

Eugen Cara – șef al Secției proiecte de asistență, Biroul Politici de Reintegrare

 

Susținerea și promovarea proiectelor de asistență externă în contextul reglementării transnistrene constituie un element cheie pentru consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale Nistrului și în același timp, o premisă majoră pentru soluționarea cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean.

Guvernul Republicii Moldova depune eforturi susținute în vederea impulsionării procesului de absorbție și valorificare a mijloacelor de asistență externă pe întreg teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană. Această abordare se înscrie în spectrul de acțiuni pozitive pentru depășirea consecințelor conflictului nesoluționat până în prezent şi îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor celor două maluri ale Nistrului.

Biroul Politici de Reintegrare (BPR) are misiunea de a realiza prioritățile politicii Guvernului în domeniul reintegrării țării și sprijină realizarea programelor de asistență și dezvoltare în Zona de Securitate și raioanele de est ale Republicii Moldova [7].

Cu statut de direcţie în cadrul Cancelariei de Stat, BPR nu constituie unitate implementatoare de proiecte de asistență externă și nu este beneficiar al acestora, însă în calitate de instituție partener susține activ implementarea programelor/proiectelor de asistență ce vizează promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, modernizarea infrastructurii locale, eficientizarea serviciilor publice prestate și dezvoltarea durabilă a localităților din Zona de Securitate și din stânga Nistrului.

În continuare voi trece în revistă unele proiecte de asistență externă implementate în Zona de Securitate și raioanele de est ale țării și conținutul succint al acestora.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (CBM).

În Republica Moldova PNUD activează din anul 1992 și acoperă două treimi din comunitățile locale, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană. Acordul de bază privind asistenţa acordată de PNUD Guvernului Republicii Moldova a fost semnat la New York şi a intrat în vigoare la 2 octombrie 1992 [2].

Viziunea programului de țară al PNUD este ca Republica Moldova să devină o societate cu un grad înalt de coeziune socială, incluzivă, de drept și mai rezilientă, susținută de o calitate mai bună a vieții pentru toată populația [4].

Uniunea Europeană este un actor important în procesul de reglementare transnistreană care contribuie efectiv la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale Nistrului și promovarea respectării drepturilor omului pe întreg teritoriul țării.

Așadar, în perioada 2009-prezent, în configurația CBM, PNUD Moldova a implementat proiecte de asistență finanțate de Uniunea Europeană în valoare de peste 40 milioane euro, multe dintre care au fost extinse pentru perioada următoare, după cum urmează:

Denumire Program Durată Buget Descriere succintă
CBM (V) 2019

2023

~15.104mil. USD Consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților comune în domenii ca: 1) Dezvoltarea afacerilor și a antreprenorialului 2) Dezvoltarea comunităților și colaborarea ONG-urilor în cadrul platformelor tematice 3) Conservarea patrimoniului cultural și istoric etc.
CBM (IV) 2015

2018

~11.104mil.   USD Consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților comune în domeniul dezvoltării afacerilor și îmbunătățirea infrastructurii localităților.
CBM (III) 2012

2014

~10.6 mil.

Euro

Îmbunătățirea capacităților agenților economici din regiunea transnistreană pentru integrarea economică și accesul acestora la piața Uniunii Europene. Stimulează cooperarea între actorii de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului.
CBM (I-II) 2009

2012

~3.7 mil.

Euro

Abordarea necesităților locuitorilor din regiunea transnistreană prin sporirea accesului la serviciile economice şi sociale de bază, precum şi accesul la sursele de informare obiective şi diversificate. Promovează desfăşurarea acțiunilor locale prin intermediul unei abordări comunitare ce reunește organizații din stânga Nistrului şi malul drept pentru a conlucra și explora oportunitățile de dezvoltare ce prezintă interes comun.

 

În anul 2022 Programul CBM (V) a fost extins și permite implementarea în continuare a componentelor tematice precum: „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (Advanced cross-river capacities for trade/AdTrade/01.08.2022-31.12.2025, urmărind în continuare să îmbunătățească parteneriatele de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului și să pună în aplicare angajamentele/beneficiile oferite de către spațiul comunitar european, cu precădere pe dimensiunea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) [11].

Problema asigurării respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămâne în continuare o realitate obiectivă dar și un subiect de interes major pentru partenerii externi de dezvoltare. Astfel, în anul curent a fost extins Programul „Acţiune comună de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova (One UN Joint Action to Strengthen Human Rights in the Transnistrian region of the Republic of Moldova), care va lucra pentru reducerea inegalităților în rândul locuitorilor din regiunea transnistreană prin asigurarea abilitării deținătorilor de drepturi de ași exercita drepturile garantate și sporirea gradului de conștientizare în această privință [3].

Agenția Internațională a Germaniei pentru Cooperare și Dezvoltare (GIZ)

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Berlin la 10 iulie 2014, ratificat prin Legea nr.58/2015 şi intrat în vigoare la 20 mai 2015, servește drept fundament pentru implementarea mai multor proiecte de asistență externă în Zona de Securitate și raioanele de est ale țării [6].

În februarie 2018, BPR în calitate de instituție partener a susținut Proiectul „Gestionarea intercomunală a resurselor de apă pe Nistru”, implementat de către GIZ cu suportul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare. Proiectul a contribuit la renovarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în 22 de localități urbane și rurale cu cca. 76,000 locuitori de pe ambele maluri ale Nistrului. Proiectul și-a propus consolidarea potențialului de cooperare în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv și localitățile din regiunea transnistreană. Îmbunătățirea managementului serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare a fost realizat prin evaluarea și planificarea necesităților de instruire, planificarea afacerilor, gestionarea pierderilor de apă și soluții de sanitație pentru operatorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată au fost elaborate caiete de sarcini pentru proiectarea acțiunilor de viitor în domeniul serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în mai multe localități din raioanele Dubăsari și Criuleni [9].

În decembrie 2019, BPR a participat în calitate de instituție partener în cadrul proiectului implementat de GIZModernizarea sectorului sănătăţii”, parte a Programului Măsuri de consolidare a încrederii de-a lungul râului Nistru, componenta (V).

Obiectivul proiectului a constituit consolidarea încrederii de-a lungul râului Nistru prin cooperare în sectorul sănătății și cel social. Prin urmare, în procesul de realizare a proiectului s-au întreprins următoarele acțiuni:

– actualizarea metodologică și a calificărilor de îngrijire pe termen lung la domiciliu, care a permis elaborarea unui curriculum standardizat și a unui manual pentru practicieni ce a sporit calitatea serviciilor medico-sociale în domeniul îngrijirii pe termen lung la domiciliu în regiunea transnistreană.

– dezvoltarea capacităților furnizorilor de îngrijire pe termen lung din regiunea transnistreană prin realizarea instruirilor și a transferului de experiență în domeniu de pe malul drept al Nistrului.

– crearea platformelor de cooperare în domeniul îngrijirii pe termen lung la domiciliu prin asigurarea oportunităților/facilităților pentru schimbul de informații, norme și experiență dintre subiecții implicați în proces, inclusiv sectorul informal de îngrijire la domiciliu a pacienților cu necesități speciale [5].

La 24 august 2022, Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Coordonatorul rezident al Organizației Națiunilor Unite în Moldova și șefii unor agenții ONU în țară (UNDP, UN Women, OHCHR) au semnat Acordul de implementare a proiectuluiConstruirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale în Moldova”. Proiectul cu durată de 24 luni și buget de 2,45 mln. dolari SUA își propune să îmbunătățească situația în domeniul respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană, prin transpunerea bunelor practici și a standardelor implementate pe malul drept al Nistrului și cele de nivel internațional [10].

BPR va susține în continuare implementarea proiectelor de asistență externă în Zona de Securitate și raioanele de est ale țării, care sprijină prioritățile politicii Guvernului în domeniul reintegrării țării, consolidează încrederea între locuitorii celor două maluri ale Nistrului și îmbunătățesc condițiile de viață a acestora.

Guvernul Republicii Moldova este interesat în continuarea procesului de atragere și implementare a proiectelor de asistență externă pe întreg teritoriul țării și întreprinde acțiuni hotărâte în acest sens [8].

Bunăoară, ca urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.789 din 16 noiembrie 2022 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind reorganizarea structurală a unor autorităţi publice), Cancelaria de Stat a Republicii Moldova se restructurează pentru a răspunde cerințelor unui „Centru al Guvernului” în conformitate cu recomandările Uniunii Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică [1]. Aceasta presupune consolidarea structurilor organizaționale în cadrul autorității centrale, inclusiv și în domeniul asistenței externe.

Fără echivoc, reformarea administrației publice centrale este importantă și necesară, va permite realizarea eficientă a atribuțiilor și coordonarea activităților privind implementarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, va impulsiona procesul de absorbție a fondurilor externe, cu precădere a celor de pre aderare la Uniunea Europeană.

Comunitatea internațională sprijină procesul de integrare a malului stâng în spațiul unic național al Republicii Moldova și este apreciabil că partenerii externi de dezvoltare respectă abordarea de principiu a Chișinăului privind inadmisibilitatea oferirii oricăror forme de asistență externă direct regiunii transnistrene, precum și inadmisibilitatea stabilirii interacționării directe în acest sens cu Tiraspolul. Această abordare este motivată de faptul că conflictul transnistrean nu este soluționat până la moment, nu a fost identificat un statut pentru regiunea transnistreană, care să elimene necondiționat toate barierele în calea liberii circulații pe întreg teritoriul țării, a oamenilor, serviciilor și capitalurilor, și bineînțeles a mijloacelor din fondurile de asistență externă.

Concluziile aparțin fiecărui actor implicat în procesul de atragere și valorificare a proiectelor de asistență externă, însă cert este faptul că statutul de țară candidat la Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova noi oportunități în domeniul asistenței externe, dar și multe responsabilități, care bineînțeles necesită o abordare corespunzătoare nu doar din partea Chișinăului, dar și a Tiraspolului.

Izvoare:

 1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind reorganizarea structurală a unor autorităţi publice)789/2022. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 363-373/878 din 18.11.2022
 2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte246/2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.52-53/308 din 14.04.2010
 3. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova: Acţiune comună de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. [citat: 1.12.2022]. Disponibil: https://www.undp.org/ro/moldova/projects/finalizat-actiune-comuna-de-consolidare-drepturilor-omului-regiunea-transnistreana-republicii-moldova-etapa-treia
 4. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova [citat: 10.12.2022]. Disponibil: https://www.undp.org/ro/moldova/projects/programul-sustinerea-masurilor-de-promovare-increderii-v
 5. Îmbunătățirea asistenței medico-sociale pentru persoanele cu nevoi de îngrijiri pe termen lung pe ambele maluri ale râului Nistru [citat: 11.12.2022]. Disponibil: https://eu4moldova.eu/ro/projects/eu-project-page/?id=1249
 6. Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare nr.58/2015 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova105-109/183 din 01.05.2015
 7. Regulamentul de activitate a Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, aprobat la 1 martie 2021 [citat: 14.12.2022]. Disponibil: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/regulament_bpr_2021.pdf
 8. Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” Prosperă | Rezilientă [citat: 15.12.2022]. Disponibil: https://gov.md/ro/moldova2030
 9. Ședință de lucru cu beneficiarii din cadrul proiectului GIZ „Gestionarea Resurselor de Apă pe r. Nistru”. [citat: 5.12.2022]. Disponibil: https://gov.md/ro/content/o-sedinta-de-lucru-cu-privire-la-informarea-beneficiarilor-proiectului-agentiei-de-cooperare
 10. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian, Coordonatorul rezident Simon Springett și șefii unor agenții ale Organizației Națiunilor Unite în Moldova (UNDP, UN Women, OHCHR) au semnat Acordul de implementare a proiectului „Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale în Moldova”, [citat: 5.12.2022]. Disponibil: https://gov.md/ro/content/vicepremierul-pentru-reintegrare-coordonatorul-rezident-si-sefii-unor-agentii-ale
 11. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare Uniunea Europeană-Moldova (ZLSAC) [citat: 5.12.2022]. Disponibil: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/ro/content/zona-de-liber-schimb-aprofundata-si-cuprinzatoare-ue-moldova

 

Redacția L.A.C.T respectă normele uzuale ale publicării unui autor extern, întreaga răspundere cu privire la limbaj, formă și conținut aparținând  autorului.