28.02.2014: La 27 februarie 2014, a avut loc şedinţa ordinară a Comisiei Unificate de Control (CUC)

Subiectul principal al şedinţei Comisiei a fost centrat asupra evenimentelor consacrate Zilei de comemorare a persoanelor căzute în conflictul armat de pe Nistru pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova (1991-1992).

În cadrul acesteia, delegaţia Republicii Moldova a informat membrii CUC privind activităţile dedicate comemorării celor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru, preconizate pentru data de 2 martie 2014 în satul Corjova. Partea moldovenească a propus desfăşurarea acţiunilor comune de către structurile de poliţie şi miliţie în interacţiune cu reprezentanţii forţelor mixte de pacificare în vederea asigurării ordinii de drept în cadrul activităţilor menţionate. În acest context, delegaţiile şi reprezentanţii în Comisie au emis o adresare comună prin care au solicitat întreprinderea măsurilor necesare desfăşurării paşnice a evenimentelor menţionate.

În cadrul discuţiilor au fost audiate bilanţurile de activitate pentru perioada anului 2013 a conducătorilor grupului comun operativ de anchetă de poliţie, miliţie şi a comendantului militar al raionului cu regim sporit de securitate, or. Bender. Rezultatele acestor audieri au evidenţiat problemele existente privind organizarea interacţiunii între părţile antrenate în procesul de menţinere a ordinii de drept în or. Bender. Într-un mod deschis, partea transnistreană a manifestat lipsa dorinţei de a coopera cu organele de drept ale Republicii Moldova în domeniul menţionat. Totodată, CUC a atenţionat asupra necesităţii elaborării unui mecanism viabil privind interacţiunea grupului comun operativ de anchetă de poliţie şi miliţie în timpul apropiat.

De asemenea, a fost discutat detaliat incidentul din 5 februarie 2014 în s. Parcani, privind acţiunile ilegale ale structurilor de forţă transnistrene întreprinse asupra militarilor Contingentului de pacificatori din partea Republicii Moldova şi a administraţiei liceului „Lucian Blaga” din or. Tiraspol. În pofida faptului că majoritatea participanţilor Comisiei au realizat gravitatea incidentului în cauză, delegaţia transnistreană a continuat să rămână pe poziţiile anterioare. În lipsa consensului, discuţiile asupra acestui subiect au fost amânate pentru şedinţa următoare.

În cadrul şedinţei Delegaţia Republicii Moldova a solicitat în mod repetat includerea în ordinea de zi a subiectului privind declaraţiile provocatoare din 22 şi 28 ianuarie 2014, a aşa-zisului „kgb” de la Tiraspol, care în mod ultimativ, a cerut ca în termen de o lună, din or. Bender să fie retrase toate structurile Inspectoratului de poliţie, precum şi alte instituţii subordonate Chişinăului. Partea transnistreană a blocat în mod repetat includerea subiectului dat în ordinea de zi. Poziţia delegaţiei moldoveneşti pe marginea acestei probleme a fost expusă într-un demers adresat participanţilor din cadrul CUC.

În legătură cu creşterea numărului de acţiuni unilaterale ale părţilor, care creează anumite premize de tensionare a situaţiei în Zona de securitate, delegaţia Federaţiei Ruse, reprezentanţii Ucrainei şi ai Misiunii OSCE în Moldova în CUC au adresat Comisiei Unificate de Control o declaraţie prin care şi-au exprimat îngrijorarea şi au îndemnat reprezentanţii Chişinăului şi Tiraspolului să se abţină de la acţiuni ce pot duce la agravarea situaţiei în regiune.

Adresările delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control din 27 februarie şi declaraţia comună a delegaţiei Federaţiei Ruse, reprezentanţilor Ucrainei şi Misiunii OSCE în CUC le găsiţi mai jos.

 

 

Совместное обращение Делегации Российской Федерации, Представителей Украины и Миссии ОБСЕ в Объединенной контрольной комиссии

 В последнее время участились случаи односторонних действий представителей правоохранительных органов и Руководства Сторон, а также  представителей местных органов самоуправления, которые создают предпосылки для возможного обострения ситуации в Зоне безопасности приднестровского конфликта.

Представители стран-гарантов – Делегация Российской Федерации и Представители Украины в ОКК, а также Миссия ОБСЕ в РМ, как сопосредники в приднестровском урегулировании, обращают внимание на то, что в Зоне безопасности действует миротворческая операция, которая является единственным механизмом, несущим всю полноту  ответственности за поддержание мира и стабильности в регионе. Руководящим органом этого  механизма является Объединенная контрольная комиссия, которая действует в соответствии с Соглашением 1992 года, всецело отвечает за дееспособность миротворческой операции и, во взаимодействии с ОВК и Объединенной оперативно-следственной группой, в состоянии обеспечивать мир и правопорядок в Зоне безопасности, особенно в Районе с повышенным режимом безопасности.

Любые действия, заявления, ультиматумы и выступления Сторон относительно событий в Зоне безопасности, которые осуществляются без предварительного согласования с ОКК, имеют негативные последствия.

Делегация Российской Федерации, Представители Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК в лице Руководителей Делегаций Республики Молдова и Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии обращаются к Руководству Сторон, руководителям правоохранительных органов, силовых структур, представителям органов местного самоуправления с призывом воздержаться от любых, несогласованных с ОКК действий, а также заявлений, касающихся миротворческой операции и событий в Зоне безопасности. Считаем, что важным и актуальным на данном этапе элементом обеспечения безопасности населения является налаживание взаимодействия между полицией и милицией в рамках деятельности ООСГ.

   

   от России                            от Украины                              от Миссии ОБСЕ

   В.Корчмарь                         Т.Кремпович                               С.Янг

25 февраля 2014 г.

 

27 февраля 2014 г.

Обращение Объединенной Контрольной Комиссии,

представителей Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК

2 марта 2014 года исполняется 22 года со времени трагических событий, унесшие жизни сотен людей. В этой связи Объединённая Контрольная Комиссия выражает свои глубокие соболезнования семьям, родственникам и близким погибших и с пониманием относится к намерению граждан почтить их память по сложившейся православной традиции.

Подтверждая свою приверженность делу обеспечения мира и стабильности в регионе, Объединённая Контрольная Комиссия обращается к органам власти обеих сторон с настоятельной рекомендацией при  проведении мемориальных и иных мероприятий 2 марта 2014 года не предпринимать действия, которые могли бы дестабилизировать обстановку в Зоне Безопасности.

Призываем обе стороны своевременно информировать Объединённую Контрольную Комиссию и Объединённое Военное Командование о местах и времени проведения памятных мероприятий, а в своих действиях проявить толерантность по отношению друг к другу.

Сопредседатель ОКК от Российской Федерации                                              В.С. Корчмарь

Сопредседатель ОКК от Республики Молдова                                      И.С. Солоненко

Сопредседатель ОКК от Приднестровья                                                 О.Л. Беляков

Представитель Украины в ОКК                                                               И.Г. Олефиренко

 

Представитель Миссии ОБСЕ в ОКК                                                     И. Цойшнер

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

делегации Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии  о

заявлениях в СМИ от 22 и 28 января 2014 года спецслужб Тирасполя и последующих их действиях противоречащих механизму миротворческой операции и ведущих к искусственному нагнетанию обстановки в Зоне безопасности

Делегация Республики Молдова в ОКК, считает недопустимым и неправомерным вмешательство спецслужб региона в деятельности формата миротворческой операции. Только как прямое вмешательство может быть расценено опубликованное в СМИ 22 января 2014 г. заявление одной из приднестровских силовых структур с ультимативнымтребованием к руководству правоохранительных органов Республики Молдова в течение месяца осуществить вывод с территории г. Бендеры подразделений полиции и иных органов власти РМ. Провокационный характер этого заявления подкреплен заведомо ложными аргументами о том, что нахождение правоохранительных органов РМ в Зоне безопасности «противоречит имеющимся решениям Объединенной Контрольной Комиссии». Более того, сознательно дезинформируя общественность, сообщается о якобы планируемых полицией  «карательных» акциях в отношении жителей региона, о монтаже каких-то фортификационных сооружений и препятствии свободному перемещению граждан, а также о других действиях по «активизации подрывных мероприятий и дестабилизации ситуации в Зоне безопасности, преимущественно в городе Бендеры». При этом уместно напомнить, что аналогичный провокационный медийный вброс был сделан данной структурой 15 ноября 2013 г. (см. Заявление ОКК РМ № – 065 от 21 ноября 2013 г.).

После обращения Делегации Республики Молдова в ходе заседания ОКК от 23 января с.г. ко всем участникам миротворческой операции и посредникам выcказать должную реакцию на прямую угрозу со стороны приднестровских силовых структур в адрес действующего миротворческого механизма и попытку дискредитировать роль Объединенной Контрольной Комиссии в обеспечении общественного порядка и безопасности в г. Бендеры и в Зоне безопасности в целом, то же «ведомство» опубликовало 28 января с.г. в СМИ так называемые «уточнения», которые еще раз тенденциозно и преднамеренно искажают толкование основополагающих документов по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова.

К сожалению, приходиться констатировать, что эти и предыдущие заявления, распоряжения от 23 октября 2013 г., от 31 октября 2013г. и др. подрывающие миссию миротворческой операции в регионе и неприкрыто показывающие намерения нарушить положения Соглашения 1992 года, остаются без соответствующей реакций со стороны некоторых участников миротворческого процесса.

Делегация Республики Молдова неоднократно предоставляла в ОКК аргументированную  информацию о деятельности органов правопорядка в Районе с повышенным режимом безопасности г. Бендеры и по всей Зоне безопасности в целом. Более того, деятельность этих структур открыта и подконтрольна механизмам ОКК.

Однако, несмотря на постоянные обращения молдавской делегации в ОКК, Комиссии не предоставляется информация и обоснования деятельности на территории РПРБ г.Бендеры вооруженных сотрудников пограничной комендатуры, расположенной по ул. Калинина 42,                     6 стационарных пограничных постов, отдел «КГБ» г. Бендеры по ул. Шестакова 50 и «таможенной службы» на ул. Пионерская 2, Учебного центра (мотострелковой бригады) военного ведомства региона размещенного в крепости, а также расположенного в непосредственной близости с РПРБ  в н.п. Парканы батальона особого назначения «Днестр».

На данные объекты не допускаются военные наблюдатели и соответственно нарушения не документируются, также они не находят должного отображения в рапортах Объединенного Военного Командования, что говорит о несостоятельности в этой части миротворческого механизма по обеспечению режима безопасности, транспарентности и недопущению появления в Зоне безопасности новых вооруженных формирований.

Необходимо отметить, что приднестровская делегация в ОКК всячески уклоняется от включения и обсуждения в ОКК вопроса о деятельности вооруженных пограничных отрядов в Зоне безопасности, который по их же просьбе был перенесён в связи с необходимостью дополнительных консультаций с 3-го марта 1993 года (п. 4 Протокола ОКК № 66). Принятая позиция приднестровской делегации в ОКК привела к такой ситуации, что на сегодняшний день в Зоне безопасности без согласования с ОКК построены 5 терминалов, действуют 12 комендатур и более 20 пограничных стационарных постов и множество мобильных.

Многократные призывы молдавской стороны в различных форматах и прежде всего в Объединенной Контрольной Комиссии о демилитаризации Зоны безопасности в соответствии с Одесским Соглашением 1998 года путем взаимного сокращения количества различных постов и пунктов пропуска препятствующих свободному  передвижению граждан, остаются без внимания, а деятельность в этом направлении рабочей группы ОКК «О предоставлении предложений по упорядочению ситуации с постами в ЗБ» постоянно блокируется приднестровской стороной.

В свою очередь, молдавская сторона сократила количество полицейских, задействованных на 6 полицейско-таможенных постах, заменив их гражданским персоналом Бюро по миграции и убежищу МВД РМ, оказывающих исключительно услуги по регистрации на добровольной основе и информированию иностранных граждан. Данная процедура не применяется по отношению к жителям левобережья Днестра. Однако и эта мера постоянно намерено искажается некоторыми составляющими Объединенной Контрольной Комиссии с целью дезинформации и поиска очередных предлогов для легализации наращивания приднестровских контрольно-пропускных постов и обозначения мнимой границы. Следует отметить, что начиная с 1 ноября 2013 года, без извещения ОКК и других заинтересованных участников урегулирования конфликта, приднестровские силовые структуры установили и применяют новые миграционные правила в отношении граждан Республики Молдова, которые предусматривают обязательную регистрацию и ограничения срока пребывания в регионе не более 45 суток.

Кроме того, молдавская делегация выражает крайнюю обеспокоенность в связи с участившимися в последнее время фактами односторонних действий силовых структур региона в Зоне безопасности. В частности, 5 февраля 2014 г. вооруженными сотрудниками приднестровского спецподразделения в н.п. Парканы были задержаны представители руководства Теоретического лицея «Л.Блага» из г. Тирасполь, а также военнослужащие ВК МС РМ, которые в последствии с применением физической силы были сопровождены в милицейский участок, подвержены морально – психологическому давлению, допросу, обыску с насильственным изъятьем личных вещей. Указанными действиями приднестровские силовые структуры в очередной раз грубо нарушили статьи 5 и 8 «Временного Положенияоб основных принципах создания и деятельности групп военных наблюдателей и воинских контингентов, предназначенных для прекращения вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», решения ОКК №3 от 29.07.92 г., а также п. 6.2 решения ОКК № 574 от 15 февраля 2007 г.

20 февраля 2014 г. была развернута очередная провокационная акция в РПРБ. В подтверждение неправомерных действий в отношении сотрудников молдавских правоохранительных органов в г. Бендеры, содержащиеся в заявлении спецслужб Тирасполя от 23 октября 2013 года, следует отметить одностороннее усиление спецназовцами состава стационарных погранично-милицейских-таможенно-миграционных постов вокруг г. Бендеры, которые на протяжении более 6-ти часов осуществляли тщательный осмотр проезжающих граждан и транспортных средств, с целью выявления и препятствованию въезда в г. Бендеры сотрудников правоохранительных органов РМ, в том числе членов ООСГ. При этом вновь нарушили ст. 3 Временного Положения «Об основных принципах деятельности правоохранительных органов в Зонах с повышенным режимом безопасности Приднестровского региона Республики Молдова» (приложение №2 к Протоколу №15 от 14.08.1992 г.), п.5 Протокола №16 от 17.08.1992г., п. 3 Протокола №24 от 09.09.1992г., п. 3.4 Протокола ОКК №530 от 24.06.2004г. и ст.3 Соглашения от 1992 года.

К сожалению, инцидент и события, имевшие место 05 и 20 февраля с.г., с непосредственным прямым вмешательством тираспольских силовых структур, как и многие другие, остались незадокументированными и не попали в докладах ОВК о ситуации в Зоне безопасности из-за блокирования приднестровской стороной выезда военных наблюдателей. Более того, непонятна роль и цель оперативно прибывших на место инцидента от 05.02.2014 г в н.п. Парканы сопредседателя ОКК от ПР Белякова О.Л. и членов ОКК от ПР Игнатьева В.В. и Калинёнка К.М., которые не предприняли никаких действий для предотвращения бесчинств силовиков региона в отношении миротворцев, а так же вызов военных наблюдателей для документирования инцидента.

В данном контексте вписывается и очередное безответственное заявление приднестровской делегации от 6 февраля 2014г. (№ОКК-20/Пр). Полагаем, что столь болезненная реакция на осуждение в молдавских СМИ, ультимативных требований спецслужб Тирасполя о выводе из г. Бендер правоохранительных и иных структур РМ вопреки положениям Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года и решениям ОКК не может не вызвать тревогу и озабоченность остальных участников Объединенной Контрольной Комиссии. Произошедшие в последнее время события в РПРБ вызывает серьезное опасение, что в обозримом будущем мы можем столкнуться с новыми дестабилизирующими акциями.

 В связи с этим обращаем Ваше внимание на наступление неизбежных негативных последствий в связи с указанными преднамеренными нарушениями приднестровской стороны принципов деятельности ООСГ в РПРБ путем блокирования выполнения служебных обязанностей молдавскими правоохранительными органами в г. Бендеры и вся полнота ответственности ляжет как на руководство соответствующих ведомств, так и на непосредственных исполнителей.

На основании изложенного, делегация Республики Молдова в ОКК заявляет, что продолжение реализации приднестровской стороной столь опасных намерений может привести к подрыву существующих миротворческих механизмов. Мы и впредь будем предпринимать все меры для выполнения в полном объеме деятельности правоохранительных и других административных структур Республики Молдова в Зоне безопасности, в том числе в г. Бендеры, согласно положениям Соглашений 1992 и 1998 годов, а также решениям ОКК. И в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы  миротворческие рычаги и механизмы воздействовали в полном объеме на обеспечении режима безопасности и правопорядка в соответствии с ранее принятыми решениями.

Одновременно, призываем приднестровскую делегацию предпринять необходимые меры по отказу от любых действий, вредящих процессу урегулирования приднестровского конфликта и обращаемся к участникам миротворческого формата уделить повышенное внимание тревожным событиям, происходящим в последнее время в г. Бендеры, фиксации военными наблюдателями и комендантами всех фактов нарушения действующих положений, созданию реального механизма по их скорейшему устранению и исключению впредь фактов эскалации напряженности, подрывающих миротворческий процесс и деятельность ОКК.

Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии 

 

 
 

      Сопредседателю ОКК от Российской Федерации

                                                                     В.С.Корчмарь

                     Сопредседателю ОКК от Приднестровья

                                                                     О.Л. Белякову

          Представителю Украины в ОКК

Т.Л. Кремповичу

                         Представителю Миссии ОБСЕ в ОКК

             И. Цойшнеру

           

 


                                                                            

Объединенная Контрольная Комиссия 

Делегация Республики Молдова

№.ОКК _____________

«_____»_________________2014 г.

Уважаемые Сопредседатели, Представители Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК.

Настоящим информирую Вас о том, что в контексте проводимых памятных мероприятий по павшим в вооруженном конфликте на Днестре в 1992г., Примэрия села Коржова планирует организовать 2 марта 2014 г. церемонию возложения цветов и венков на могилах и к памятникам павших, а также проведении заупокойной службы по погибшим в местной церкви. Об этих траурных мероприятиях местные органы власти проинформировали ОВК и Военного коменданта Центрального и Северного участков Зоны Безопасности СМС.

            В интересах недопущения каких-либо действий, которые могли привести к осложнению ситуации во время проведения указанных мероприятий на данном участке Зоны Безопасности, обращаемся к Вам с предложением о организации взаимодействия на уровне местных правоохранительных органов с участием представителей Объединенного Военного Командования СМС в обеспечении правопорядка 2 марта 2014г. в с. Коржова.

С нашей стороны будут приняты все необходимые меры, чтобы данное памятное мероприятие прошло в спокойной обстановке.

           

            Делегация Республики Молдова в ОКК рассчитывает на Вашу поддержку в решении данного вопроса.

           

С уважением

Сопредседатель ОКК от РМ                                                               

И. Солоненко