17.11.2016: Jandarmi români, Uniunea Euroasiatică sau conflictul de pe Nistru: Mesajele cu care Dodon i-a ademenit pe locuitorii regiunii transnistrene

Igor Dodon, pre­șe­din­te­le ales al R. Mol­do­va, a încer­cat să con­vingă ale­gă­to­rii din regiu­nea trans­nis­trea­nă să-l vote­ze,  folo­sind acu­za­ții împo­tri­va unor foști con­du­că­to­ri ai R. Mol­do­va, pe care i-a acu­zat că ar fi fost ini­ția­to­rii con­flic­tu­lui armat de pe Nis­tru. Dodon a „adân­cit” cuți­tul în rană, pre­ci­zând că cei care au por­nit con­flic­tul o sus­țin pe Maia San­du la func­ția de pre­șe­din­te, în timp ce San­du ar fi spus că toți cetă­țe­nii R. Mol­do­va tre­bu­ie să vor­beas­că exclu­siv în lim­ba româ­nă. 

Aces­te mesa­je au fost împăr­ți­te locu­i­to­ri­lor din regiu­nea trans­nis­trea­nă îna­in­te de turul II de scru­tin. Pli­an­te­le sunt adre­sa­te „locu­i­to­ri­lor din stân­ga Nis­tru­lui” și con­țin un mesaj deni­gra­tor în adre­sa lui Ion Cos­taș, Mir­cea Druc, Vale­riu Mura­vs­chi, Ale­xan­dru Moșa­nu sau Oazu Nan­toi pe care Dodon îi cali­fi­că drept „pro­vo­ca­to­rii de la Chi­și­nău, care au adus repu­bli­ca noas­tră în pra­gul unui con­flict civil”. Tot în aces­te pli­an­te, Igor Dodon îi con­dam­nă pe cei sus-menționați, afir­mă că ei au anun­țat că o sus­țin pe Maia San­du, pen­tru că împre­u­nă cu ea sunt „sus­ți­nă­to­ri înver­șu­na­ți ai ade­ră­rii la NATO și româ­ni­ză­rii Mol­do­vei”.

img_3451„Maia San­du deja a decla­rat că fie­ca­re locu­i­tor din Mol­do­va tre­bu­ie să vor­beas­că româ­neș­te. Fiind minis­tră a Edu­ca­ți­ei ea a impus în șco­li pre­da­rea isto­ri­ei româ­ni­lor. Ea a decla­rat des­chis că este gata să sus­ți­nă uni­rea Mol­do­vei cu Româ­nia… Eu cred că încă nu este târ­ziu pen­tru Chi­și­nău și Tiras­pol să res­ta­bi­lim pacea pe malu­ri­le Nis­tru­lui. Pen­tru asta avem seco­le de isto­rie comu­nă, cul­tu­ră comu­nă, cre­din­ță orto­do­xă comu­nă, spe­ran­ță comu­nă pen­tru pri­e­te­nie cu Rusia, aspi­ra­ție comu­nă pen­tru inte­gra­rea în Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că”, a scris Dodon.

„Astăzi ni s-a ivit șan­sa rea­lă să schim­băm Mol­do­va și s-o trans­for­măm în țara unde repre­zen­tan­ții tutu­ror națio­na­li­tă­ți­lor se vor sim­ți con­for­ta­bil să tră­i­as­că și care va res­ta­bi­li rela­ția de pri­e­te­nie cu Rusia. Dar mai întâi tre­bu­ie să-i oprim pe cei care încear­că din nou să ne divi­ze­ze, cei care își doresc foar­te mult să adu­că pe pămân­tul nos­tru sol­dați NATO și jan­dar­mi româ­ni.”, se spu­ne în pli­an­tul elec­to­ral.

Con­tac­tat de ZdG, gene­ra­lul Ion Cos­taș, ex-ministru de Inter­ne al R. Mol­do­va și ex-ministru al Apă­ră­rii înm peri­oa­da coflic­tu­lui de pe Nis­tru a con­dam­nat mesa­jul elec­to­ral avut de Igor Dodon. „Numai niș­te oame­ni bol­na­vi pot să se ia de Moșa­nu, de Cos­taș, de Țăra­nu. Pen­tru ce? Pen­tru că am apă­rat inte­gri­ta­tea sta­tu­lui, pen­tru că am opus rezis­ten­ță inva­zi­ei mili­ta­re împo­tri­va R. Mol­do­va? Dacă îl sus­ți­neam pe Igor Dodon în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, eram ridi­cat în slă­vi, dar așa, e supă­rat. Des­pre ce vor­bim, des­pre oame­nii care au min­tea coco­șu­lui? Să spu­nă aceas­ta când de fapt a fost o inva­zie, au intrat cu arma­ta și am fost ocu­pa­ți, un răz­boi al Rusi­ei recu­nos­cut de Cur­tea Euro­pea­nă. Nu con­flict, ci răz­boi a fost! A fost răz­boi în toa­tă regu­la cu Rusia, cu arma­ta a 14-a. Lucru­ri­le aces­tea tre­bu­ie spu­se clar și răs­pi­cat: avem o arma­tă de ocu­pa­ție pe teri­to­ri­ul unui stat suve­ran și inde­pen­dent și neu­tru. Asta tre­bu­ie de stri­gat în toa­tă lumea. Dar noi tăcem. Mămăligari- asta avem. Pe urmă vine un Dodon și niș­te ban­di­ți. Ce a spus Dodon sunt niș­te pros­tii și nebu­nii pri­mi­ti­ve. Sunt atâ­tea lucru­ri pe care oame­nii nu le știu și nici nu vor să le știe. Tre­bu­ie să le spui oame­ni­lor lucru­ri care coin­cid cu rea­li­ta­tea, nu pros­tii”.

Pes­te 19 mii de locu­i­to­ri ai regiu­nii trans­nis­tre­ne au votat în turul  II al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le de la Chi­și­nău, majo­ri­ta­tea dându-și votul pen­tru Igor Dodon. La sec­ți­i­le de vot des­ti­na­te ale­gă­to­ri­lor din stân­ga Nis­tru­lui, în cel de-al doi­lea tur de scru­tin, un număr mai mare de votan­ți au fost înscriși în lis­te supli­men­ta­re. Pes­te 7000 de per­soa­ne au votat pe lis­te supli­men­ta­re în Ane­nii-Noi, cu 3000 mai mult decât în pri­mul tur. La Dubă­sa­ri, aproa­pe 4000 de ale­gă­to­ri au fost inclu­și în lis­te supli­men­ta­re, cu 2000 mai mul­ți decât în pri­mul tur, potri­vit date­lor CEC. Numă­rul mare de ale­gă­to­ri din stân­ga Nis­tru­lui poa­te fi expli­cat și prin cele pes­te  160 de cazu­ri de trans­por­ta­re orga­ni­za­tă a ale­gă­to­ri­lor, în 39 de sec­ții de vota­re din țară la Rezi­na, Dubă­sa­ri, Anenii-Noi, Ștefan-Vodă, Cău­șe­ni dar și în alte rai­oa­ne ale țării.

Zia­rul de Gar­dă a contactat-o pe Car­me­na Lupei, șefa Ser­vi­ci­u­lui de Pre­să a PSRM pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re des­pre mesa­je­le elec­to­ra­le ale can­di­da­tu­lui Dodon, dar nu am obți­nut nici un răs­puns, deși ne-a soli­ci­tat să-i tri­mi­tem între­bă­ri­le în scris.

Sursa: http://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/foto-jandarmi-romani-uniunea-euroasiatica-conflictul-de-pe-nistru-mesajele-cu-care-dodon-i-a-ademenit-pe-locuitorii-regiunii-transnistrene