04.11.2017: DECIZIE DE PROTOCOL privind deschiderea podului de pe Nistru lângă comunele Gura-Bîcului și Bîcioc

DECIZIE DE PROTOCOL

privind deschiderea podului de pe Nistru

lângă comunele Gura-Bîcului și Bîcioc

 

            Confirmând interesul reciproc în folosirea traseului internațional de automobile M14 cu scopul de a întări potențialul de tranzit și economic, dezvoltarea infrastructurii de transport private și comerciale a comunicării auto, Republica Moldova și Transnistria (în continuare Părți) au convenit asupra urmatoarelor:  

 

  1. Părțile au convenit să deschidă din data de 20 noiembrie 2017 podul de pe râul Nistru în raionul comunelor Gura-Bîcului și Bîcioc, care este traversat de traseul auto M14 cu destinație internațională, și să asigure libera circulație pe acest traseu a autovehiculelor, luând în considerare indicatorii de deservire tehnică a podului menționat.

 

  1. Părțile, după semnarea deciziei de Protocol, vor implementa activități comune, dacă va fi necesar și cu implicarea experților internaționali, privind evaluarea și determinarea volumului, prețului și termenului necesar pentru efectuarea lucrărilor de reparație, care vor asigura circulația autovehiculelor.

 

  1. Părțile împreună vor apela la partenerii internaționali – participanții formatului „5+2”, cu rugămintea de a li se acorda un suport financiar pentru realizarea lucrărilor de reparație privind restabilirea indicatorilor de deservire tehnică a podului menționat și îmbunătățirea infrastructurii de transport de pe teritoriul Părților a porțiunii traseului internațional de automobile M14, precum, și a porțiunii ce trece pe teritoriul Ucrainei.

 

  1. Părțile vor transmite apelul către Comisia Unificată de Control cu rugămintea de a pune în aplicare în cadrul competențelor sale a activităților necesare, legate de deschiderea circulației pe podul menționat.

 

  1. Părțile garantează că podul nu va fi folosit niciodată în scopuri militare și confirmă angajamentele luate anterior din această zonă.

 

S-a înfăptuit în or. Chișinău 3 noiembrie 2017 în prezența reprezentanților, intermediarilor și observatorilor din procesul de negociere.

 

Partea Transnistriei                                                                              Partea Republicii Moldova

Ignatiev V.                                                                                          Bălan G.

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

об открытии моста через реку Днестр

в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок

 

Потверждая взаимную заинтересованность в использовании международной автомобильной дороги М14 в целях укрепления транзитного и экономического потенциала, развития транспортной инфраструктуры и частного и комерческого автомобильного сообщения, Республика Молдова и Приднестровье (далее – Стороны) договорились о нижеследующем:

 

  1. Стороны договорились открыть с 20 ноября 2017 года мост через реку Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок, по которому проходит автомобильная дорогоа М14 международного значения, и обеспечить свободное движение по нему автотранспортных средств с учётом транспортно-эксплуатационных показателей упамянутого моста.

 

  1. Стороны после подписания настоящего Протокольного решения осуществят совместные мероприятия, по необходимости с привлечением международных экспертов, по оценке и определения обьёмов, стоимости и сроков проведения необходимых ремонтных работ для обеспечения безопасного движения автотранспортных средств.

 

  1. Стороны совместно обратятся к международным партнёрам – участникам формата «5+2» с просьбой о предоставлении финансовой поддержки для реализации ремонтных работ по восстанавлению эксплуатационных параметров уазанного моста и улучшению дорожной инфраструктуры пролегающего по территории Сторон участка международной автомобильной дороги М14, а также участка, проходящего по территории Украины.

 

  1. Стороны направят обращение в Обьединённую Контрольную Коммиссию с просьбой об осуществлении в рамках её компетенции необходимых мероприятий, связанных с открытием движения по указанному мосту.

 

  1. Стороны гарантируют, что мост никогда не будет использован в военных целях, и подтверждают ранее взятые обязательства в данной области.

 

Совершено в г. Кишинёве 3 ноябрая 2017 г. в присутствии представителей,  посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

 

От Приднестровья                                                                      От Республики Молдова

Игнатьев В.                                                                                 Бэлан Г.